Darbo sauga ir darbo saugos organizavimas įmonėje

darbu sauga

Kiekvienos įmonės vadovas yra atsakingas už darbuotojų saugą ir sveikatą. Darbdavys turi imtis visų priemonių, kurios užtikrintų darbo saugą, ir organizuoti vidinę darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolę. Vadovas turi išmanyti darbo saugos reikalavimus ir turėti šias žinias patvirtinančius pažymėjimus. Be to, darbdavys turi lankyti kvalifikacinius mokymus, kuriuose supažindinama su priešgaisrine ir darbo sauga. Mokymai rengiami pagal patvirtintą programą mokymo įstaigose, turinčiuose leidimus mokyti saugos ir sveikatos klausimais. Reglamentai numato, kad kvalifikaciniai egzaminai turi būti laikomi kas penkerius metus.

Darbo saugos mokymai įmonėje vedami darbdavio arba jo įgaliotųjų asmenų. Įmonės vadovo įgaliotasis asmuo, įvertinęs profesinę darbuotojų riziką ir kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, vadovaudamasis darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentais, rengia saugaus darbo taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas ir kitus saugos klausimus. Jei įmonėje dirba daugiau darbuotojų, už darbuotojų saugą ir sveikatą atsakingas konkretaus padalinio vadovas. Už darbo saugą atsakingi padalinio vadovai turi išlaikyti kvalifikacinius egzaminus ir dalyvauti mokymuose, kurie yra vykdomi kas penkerius metus.

Ypatingai daug klausimų kelia potencialiai pavojingų įrenginių darbo sauga. Minėtosios įrangos priežiūros tvarką numato Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Nuolatinę privalomą potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą turi atlikti šios įrangos savininkai. Įranga turi būti eksploatuojama, laikantis visų saugos reikalavimų. Jei darbuotojas mano, kad įranga yra sugedusi arba kelia realų pavojų darbuotojams, apie tai nedelsdamas turi informuoti įmonės arba padalinio vadovą.

Darbo sauga – tai visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų sveikatai, saugumui ir gyvybei darbe išsaugoti. Saugos priemonės turi būti planuojamos ir naudojamos visuose įmonės veiklos etapuose, siekiant panaikinti arba maksimaliai sumažinti profesinę riziką. Svarbiausias darbo saugos tikslas yra sudaryti sveikas ir saugias darbo sąlygas, kurios ne tik išsaugotų darbuotojo sveikatą, bet ir užtikrintų darbinės veiklos produktyvumą.

Darbdavys, siekdamas pasirūpinti darbuotojų sauga ir sveikata, steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą. Ją gali sudaryti vienas arba daugiau darbuotojų, atsakingų už darbuotojų saugą ir sveikatą. Jei bendrovėje dirba daugiau nei 50 darbuotojų, turi būti steigiamas darbo saugos komitetas, kurį sudaro vienodas skaičius darbuotojų ir darbdavio atstovų. Komiteto veiklai vadovauja ir darbo saugos mokymus organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto pirmininkas. Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba (komitetas) siekia išmokyti darbuotojus saugiai dirbti ir laikytis visų saugos ir sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų, laikytis darbo higienos reikalavimų ir palaikyti švarą darbo aplinkoje.